Úvod

Pokud Vám byl v exekučním řízení dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo bude předán účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Institut soudního exekutora byl zřízen zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnost (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Soudní exekutor je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor, jakožto soukromá osoba provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle tohoto zákona.

Výčet exekučních titulů:

 • vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír
 • vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.
 • Věřitel, který má k dispozici některý z exekučních titulů, může v případě, že jeho pohledávka nebyla uhrazena dobrovolně podat návrh na nařízení exekuce.

Náležitosti návrhu na nařízení exekuce:

 • označení soudního exekutora, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla
 • označení povinného a oprávněného (jméno a příjmení nebo firma; bydliště, místo podnikání nebo sídlo, datum narození nebo IČ)
 • uvedení věci, které se návrh týká a co sleduje
 • přesné označení exekučního titulu
 • uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena
 • údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil
 • označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává

Návrh na nařízení exekuce musí být podepsán a datován. K návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti a právní moci.

Další činnost soudního exekutora:

 • přijímá do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, a to v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením
 • provádí dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (dobrovolné dražby)
 • poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností.

Dražby nemovitostí a movitých věcí: www.exdrazby.cz

Další informace

 • exekuční činnost
 • vykonatelné rozhodnutí soudu
 • právní pomoc