Úvod

Co nabízíme

Spolupracujícím oprávněným zajistíme rychlé a efektivní vymožení pohledávky.

Dále nabízíme:

 

Kdo hradí náklady exekuce

Náklady exekuce se určují dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. a jdou zásadně k tíži povinného.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o spolupráci při vymáhání Vašich práv, kontaktujte nás a my se postaráme o vymožení Vašich pohledávek.

Upozornění:

Pokud Vám byl v exekučním řízení dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná dle § 16a kancelářského řádu, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Soudní exekutor je soukromá osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudní exekutor má postavení úřední osoby, je ze zákona nezávislý a přísluší mu některé pravomoci soudu. Exekutorský úřad Kutná Hora soudní exekutorky Mgr. Veroniky Jakubovské je úřadem s působností na celém území České republiky.

Naše činnost

Exekucí rozumíme nucené vymožení povinnosti uložené v exekučním titulu, pokud tato povinnost nebyla splněna dobrovolně. Hlavní činností soudního exekutora je nucený výkon exekučních titulů (vykonatelné rozhodnutí soudu, rozhodnutí správního orgánu, notářský nebo exekutorský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, rozhodčí nález nebo jiný exekuční titul, jehož výkon zákon připouští). Vedle této činnosti soudní exekutor v rámci další činnosti např. provádí tzv. dobrovolné dražby nemovitých a movitých věcí, sepisuje exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje (popř. stavu věci) nebo poskytuje právní pomoc.